Mantelzorg

Aantal keer bekeken: 2319, Laatst gewijzigd: maandag, 22 juli 2019

Mantelzorgers dragen zorg voor familieleden, vrienden of bekenden die ziek zijn of een beperking hebben. Mantelzorg kan erg intensief zijn en ook impact hebben op de gezondheid van de mantelzorgers zelf. Sommige mantelzorgers voelen zich overbelast. In Hollands Midden geeft 15% van de inwoners acht of meer uur per week mantelzorg en/of verzorgt hij of zij iemand voor een periode langer dan drie maanden. Twee procent van de inwoners voelt zich tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast als mantelzorger. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland.

Vier procent van de inwoners van Hollands Midden krijgt mantelzorg, van de 65-plussers krijgt 9% mantelzorg en van de 19 t/m 64 jarigen is dit 2%. Mogelijk is het percentage inwoners dat zegt mantelzorg te geven hoger dan het percentage inwoners dat aangeeft dit te ontvangen, omdat het voor ontvangers van mantelzorg niet altijd duidelijk is dat het krijgen van hulp van naasten ‘mantelzorg’ heet. Inwoners van 65 jaar ouder krijgen vooral hulp in het huishouden, bij geldzaken en/of administratie en in de vorm van gezelschap, troost en afleiding.

Leeftijd en geslacht
Gemeenten
Trends
Achtergrondkenmerken
Verdieping

Vrouwen zijn vaker mantelzorger dan mannen

Vrouwen zijn vaker (18%) mantelzorger dan mannen (11%) en bovendien iets vaker overbelast door het verlenen van zorg (1,4% van de mannen, 2,4% van de vrouwen). Inwoners tussen 55 en 59 jaar zijn het vaakst mantelzorger en het vaakst overbelast door mantelzorg.

Vrouwen ontvangen ook vaker mantelzorg dan mannen, maar dit verschil is niet significant. Het percentage inwoners dat mantelzorg krijgt blijft gedurende lange tijd ongeveer gelijk (tussen 1% en 4%), maar vanaf 70 jaar neemt dit sterk toe . Van de inwoners van 90 jaar en ouder krijgt 56% mantelzorg.

mantelzorg afbeelding 1

Hoogste percentages mantelzorgers in Krimpenerwaard en Zoeterwoude

Het percentage mantelzorgers loopt uiteen van 11% in Leiden tot 18% in Krimpenerwaard en 20% in Zoeterwoude. Er zijn geen significante verschillen tussen gemeenten in het percentage mantelzorgers dat zich (over)belast voelt.

mantelzorg afbeelding2

65-plussers in Noordwijkerhout krijgen minder vaak mantelzorg

In Noordwijkerhout krijgt 6% van de inwoners van 65 jaar en ouder mantelzorg. Dit is minder vaak dan in andere gemeenten in Hollands Midden .

mantelzorg afbeelding3

Toename in mantelzorgers en vaker overbelasting door mantelzorg

Het percentage inwoners dat mantelzorg geeft is toegenomen van 12% in 2012 naar 15% in 2016. Ook het percentage inwoners dat overbelast is door mantelzorg nam in deze periode toe (van 1,5% naar 2,0%). In 2009 ontving 8% van de 65-plussers mantelzorg, in 2012 10% en in 2016 9%.

Laagopgeleiden geven het minst vaak mantelzorg

Mavo/lbo opgeleiden zijn twee keer zo vaak mantelzorger (16%) als inwoners die alleen basisonderwijs volgden (8%). Er zijn geen significante verschillen voor (over)belasting door mantelzorg naar opleidingsniveau.

65-plussers met alleen basisonderwijs verlenen het minst vaak mantelzorg (10%) vergeleken met hoger opgeleiden (15-19%), maar krijgen veel vaker mantelzorg dan hoger opgeleiden (23% tegen 6-9%).

Autochtone inwoners vaakst mantelzorger

Het percentage mantelzorgers is het hoogst bij autochtone inwoners (15%) en het laagst bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (9%). Van de inwoners met een westerse migratie-achtergrond is 11% mantelzorger. Er zijn geen significante verschillen voor (over)belasting door mantelzorg naar etniciteit.
Bij 65-plussers met een westerse migratieachtergrond is het percentage inwoners dat mantelzorg ontvangt lager (7%) dan bij autochtonen (10%) en bij inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond (13%).

Stellen die zonder kinderen wonen vaakst mantelzorger (19 t/m 64 jaar)

Inwoners van 19 t/m 64 jaar die samenwonen met hun partner, zonder kinderen, zijn het vaakst mantelzorger (18%). Alleenstaanden (11%), inwoners die bij hun ouders wonen (7%) of samenwonen met andere volwassenen (5%) zijn dit minder vaak. Bij inwoners die bij hun ouders wonen wordt het lagere percentage verklaard door hun relatief jonge leeftijd. Bij deze groep is het percentage inwoners dat zich (over)belast voelt door mantelzorg bovendien klein (0,5%) vergeleken met andere gezinssituaties.

Meer mantelzorg door gehuwden, maar ook meer overbelasting (65+)

Gehuwde 65-plussers zijn ruim twee keer zo vaak mantelzorger als weduwen/weduwnaars (19% tegen 9%) en vaker (over)belast (2,5% tegen 0,5%). Eén op de vijf weduwen/weduwnaars (20%) krijgt mantelzorg, dit is relatief vaak. Bij gehuwde en gescheiden 65-plussers is dit 6% en 7%.

Kwart van de huisvrouwen/huismannen en gepensioneerden is mantelzorger (19 t/m 64 jaar)

Ongeveer een kwart (23%) van de huisvrouwen/huismannen en gepensioneerden (28%) van 19 t/m 64 jaar is mantelzorger, dit is veel vergeleken met inwoners in andere werksituaties. Zij zijn daardoor bovendien relatief vaak (over)belast (3,6% van de huisvrouwen/huismannen en 4,1% van de gepensioneerden). Het percentage mantelzorgers is het kleinst bij inwoners in opleiding (6%).

Inwoners die moeite hebben met rondkomen vaker overbelast door mantelzorg

Het percentage mantelzorgers verschilt nauwelijks tussen inwoners die wel en geen moeite hebben met rondkomen. Echter, inwoners die moeite hebben met rondkomen voelen zich vaker (over)belast door mantelzorg (1,7% tegen 3,7%). 65-plussers die moeite hebben met rondkomen krijgen vaker mantelzorg (13%) dan 65-plussers die geen moeite hebben met rondkomen (9%).

Mantelzorgers voelen zich vaker overbelast naarmate zij meer uren aan mantelzorg besteden

Mantelzorgers voelen zich vaker overbelast door het verlenen van zorg naarmate zij meer uren aan mantelzorg besteden.

mantelzorg afbeelding4